Hasta Hakları
11 Mart 2022

Kemalpaşa Devlet Hastanesi Hasta Hakları Birimi, sorumlusu olarak hastanemizde teknik, idari ve çalışanlardan kaynaklanan tüm sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yaparak hastanemize gelen hasta ve hasta yakınlarının hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmelerini sağlamaktadır.
Hastanemize gelen hasta ve hasta yakınlarının herhangi bir sorunla karşılaşmaları veya sadece danışmanlık hizmeti almak istemeleri halinde Hasta Hakları Birimimize müracaat etmeleri yeterlidir. Başvurular, Hasta Hakları Yönetmelik ve Yönergesi kapsamında değerlendirilerek en kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.
 
Ayşegül ÇAKIR
Birim Tel. No: (0232) 878 75 75 Dahili:1034
 
HAKLARINIZ
 
İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; ‘hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki´ olarak tanımlanabilir.
İnsan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir.
İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.
 
1) Hizmetten genel olarak faydalanma:
Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.
 
2) Bilgilendirme ve bilgi isteme:
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.
 
3) Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme:
Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.
 
4) Mahremiyet:
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.
 
5) Reddetme, durdurma ve rıza:
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6) Güvenlik :

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 
7) Dini vecibeleri yerine getirebilme :
Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
 
8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
 
9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma:
Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır
 
10) Müracaat, şikayet ve dava hakkı:
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

SORUMLULUKLARINIZ

 
Son dönemde hasta haklarının yanında bir de “Hasta Sorumluluğu” kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir. Hastanın sorumluluklarını boyutlandırmamız mümkündür. Kısaca maddeler halinde sıralayabiliriz:
 
1. Genel Sorumluluklar
1.1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
1.2. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
1.3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.
 
2. Sosyal Güvenlik Durumu
2.1.Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
2.2.Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.
 
3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
3.1.Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

4. Hastane Kurallarına Uyma

4.1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
4.1.Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .
4.2.Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
4.3.Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
4.4. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
4.5. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
 
5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma
5.1.Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
5.2.Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
5.3.Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
5.4.Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.
 
HASTA HAKLARI İHLALİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ NERELERE BAŞVURABİLİRSİNİZ?
 
 
1.İNTERNETTEN saglik.gov.tr adresine,
 
2. ALO SABİM 184 hattına,
 
3. HASTANENİN HASTA HAKLARI BİRİMLERİNE.
 
Hastanemizde Hasta Hakları Kurulu ;
-Başkan : Hastanenin Kalite hizmetlerinden sorumlu Baştabip Yardımcısı, kurulun başkanıdır.
-Hasta Hakları Birim sorumlusu,
-Hakkında başvuruda bulunulan personelin Birim Sorumlusu,
-Hasta Hakları konusunda faaliyet gösteren Sivil Toplum kuruluşu temsilcisi( Kurula kabul edilme şartları Hasta Hakları Yönergesi 44.maddede belirlenmiştir),
-Varsa Hastanın Avukatı( Hastayı temsil ettiğine dair vekaletin bulunması gerekir. Ayrıca hasta veya yakını isterlerse kurula girerek kurul üyelerini konu hakkında bilgilendirebilirler. Ama oylamaya katılamazlar ve oylama sırasında kurulda bulunamazlar.) ,
-4688 sayılı Kamu Sendikaları Kanununa göre o Kurumda yetki almış Sendika Temsilcisi,
-Valiliğin belirleyeceği bir vatandaş. ( Kendi ve yakınlarının Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarla ticari ilişkisi olmayan, sağlık hizmetleri veya sosyal hizmetler alanında temayüz etmiş, 65 yaşını geçmemiş, kurula sürekli olarak katılmasını engelleyecek kronik bir rahatsızlığı olmayan, gönüllü bir kişi kurulda görev alır.)
-İl Genel Meclis üyeleri arasından Vali tarafından seçilecek bir üyeden oluşmaktadır.

Kurulun Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ;

-Hasta Hakları ve uygulamalarını gerçekleştirmek, başvuru dosyalarını değerlendirmek, Hasta Haklarının geliştirilmesi için tavsiyelerde bulunmak.

-Hasta Hakları Kurulları başvuru dosyalarını Hasta Hakkı İhlali açısından değerlendirip idareye görüşünü sunmakla yükümlüdür. İdare gerekli önlemleri alır ve girişimlerde bulunur.
-Kurul başvuru dosyası durumuna göre bu yönergede belirlenen iş ve işlemleri yapmak üzere haftada en az bir defa toplanır. Görüşülecek dosya olmadığı durumlarda kurul en fazla 15 günde bir defa toplanır toplantı tarihinden bir gün önce Hasta Hakları birim sorumlusu kurul üyelerini toplantının yapılacağı yer, tarih ve saat konusunda bilgilendirir.
-Kurul, gelen başvuru dosyalarını değerlendirerek Hasta hakları mevzuatı çerçevesinde kesin bir karara bağlar. Başvurunun birim tarafından alınmasından sonra karar verme süresi 15 iş günüdür.
-Teknik bilgi ve uzmanlık isteyen konularda kurum dışında bir bilirkişinin incelemesi için başvuru dosyasını kurul, kurum idaresine gönderir. Gerekli işlemleri idare gerçekleştirir. Bu konuda başvuru sahibine konu hakkında bilgi verilir.
 
Hastane Hasta Hakları Biriminin Görevleri ;
-Hasta Hakları uygulamalarının geliştirilmesi için yerel düzeyde çalışmak,
-Birimlere ulaşan şikayetleri belirtilen süre içerisinde incelemek ve buna dayanarak şikayet bildirim formunu doldurmak,
-Hasta Hakları Merkez Birimi tarafından hazırlanan anketlerin uygulanmasını sağlamak,
-Hasta Hakları Merkez Biriminin hazırlamış olduğu hizmet içi ve halkın sağlık eğitimi çalışmalarına yardım etmek,
-Hasta Hakları uygulamalarının yerel düzeyde sağlıklı işlemesini sağlanmak.
Hasta Hakları Birimine ulaşan şikayetleri belirtilen süre içerisinde incelemek ve buna dayanarak şikayet bildirim formunu doldurmak, şikayet bildirim formunu bir sonraki kademeye göndermek, sonucu takip etmek ayrıca formu elektronik ortama aktarmak, hastane hizmetleri konusunda yapılan şikayetleri konularına göre sınıflandırıp, hastane yönetimine sunmak Hasta Hakları uygulamalarına ilişkin bilgileri rapor etmek, hasta hakları ihlallerinin yürütülecek çalışmalar sırasına göre yapılacak tüm iş ve işlemlere ilişkin esas ve süreçler yönergede belirlendiği biçimde uygulanması hiçbir aşamada birimlerin veya kişilerin insiyatif kullanmasına veya istismarına fırsat vermemek görevlerini esas almaktadır.

Hasta Hakları uygulama Aşamaları ;

-Hastane Hasta Hakları Birimine gelen şikayetler bir gün içerisinde kurul üyelerine şikayet konuları ve raporları dağıtılır.
-Şikayet edilen personelden bir gün içerisinde bilgi istenir, personel 2 gün içerisinde kurula cevap verir.
-Personelden istenen bilgiler en geç bir gün içerisinde kurul üyelerine ulaştırılır.
-Konuyla ilgili tarafların dışındaki kişilerin görüşleri gerekirse kurul başkanının görevlendireceği bir kişi tarafından alınır.
-Alınan bu görüşler bir gün içerisinde kurul üyelerine tekrar dağıtılır.
-Verilen karar Hasta Hakları Birimi Sorumlusunca hastaya iletilir.Daha sonraki yasal süreç ve yapabilecekleri hakkında bilgi ayrıca verilir.
Hasta Hakları Birimleri Hasta Hakları şikayet ve zaman süreci olarak adlandırılan usullere göre hareket etmektedir.Hasta Hakları Kurulu haftada bir toplanarak(kurulun kendisinin belirleyeceği gün ve saat) dosyalar değerlendirilir, oy çokluğu ile karar verilir.(en geç 11 gün içinde,oylama gizli olarak yapılır.)
Şikayetten sonra en geç 15 gün içerisinde sonuçtan taraflar haberdar edilir. Hastaya karar hakkında bilgi verilir.Bu aşamadan sonra yapması gerekenler konusunda bilgi verilir.Hastanın sonraki süreci takip etmesini kolaylaştırıcı olmak üzere irtibat veya kayıt numarası verilir. Kararın sonucu İdari ve Adli Tabip açısından Hastane İdaresine ve Hasta Hakları Merkezine bildirilir.Tüm bunlar şifahi bilgi verilmesinin yanında muhakkak resmi evrakla hasta sahibine bilgi verilir.
Kurulun Kararı Personele bildirilir. Kurul ilgili Personeli kusurlu bulmuş ise dosya gerekli İdari ve Adli Takibat için Başhekimliğe üst yazı ile iletilir.İdare 657 sayılı kanuna göre gerekli İdari ve Adli Takibi yapar.
Hasta Hakları Birimince Hasta Hakları panoları oluşturulması, eğitim çalışmaları, belge alma hakkı (hastanın tedavisi ile ilgili evraklar), yaptırım, bilgi verme, hastanın tıbbi müdahale öncesi bilgilendirilmesi ve onayının alınması, araştırma ve tez çalışmalarına katılma, yakınları ile görüşme, sorumluluk ve kimlik takma gibi esasları kapsar.